Diggiprint | Lokal leverantör av trycksaker

Köp- och Leveransvillkor

§ 1 Omfattning

(1) Dessa köp- och leveransvillkor gäller, såvida inte annat följer av tvingande lagstiftning, för alla ingångna avtal med Digitalprint i Österåker AB, Org. nr. 556835-7866, Box 367, 18424 Åkersberga, tel: +46 8 54066640, e-post: info@diggiprint.com (nedan kallat ”DIGGIPRINT”) gällande köp och leverans av vara eller varor genom diggiprint.com till näringsidkare.

(2) Avtal om köp ingås mellan dig som näringsidkare  och DIGGIPRINT.

(3) Avvikelser, ändringar och tilläggsavtal till dessa köp- och leveransvillkor är endast giltiga om DIGGIPRINT har bekräftat dem skriftligen.

(4) Ett avtal om köp blir bindande när du har fått ett e-postmeddelande med texten ”Din order behandlas just nu” från DIGGIPRINT.

§ 2 Betalning

(1) Våra priser anges i svenska kronor inkl. standardporto och emballage. Priserna anges såväl exkl. som inkl. moms.

(2) Vi tar emot betalningar med Klarna som betalningsalternativ om inget annat har avtalats skriftligen. Hos Klarna har ni alternativet kortbetalning, fakturabetalning eller direktbetalning från bank.

§ 3 Leverans

(1) Vi levererar varan enligt den information vi har lämnat för den specifika varan. Varor som har tillverkats efter dina specifikationer eller som har fått en tydlig personlig prägel, levereras snarast möjligt efter köpet och under förutsättning att vi har mottagit nödvändig tryckdata samt betalning.

(2) Vi har rätt att skicka delleveranser om varorna som omfattas av beställningen kan användas var för sig. I ett sådant fall ansvarar vi för eventuella ytterligare leveranskostnader.

(3) Varor levereras uteslutande till adresser inom Sverige. 

§ 4 Ångerrätt

(1) Ångerrätten tillämpas inte.

§ 5 Genomförande av order och friskrivning

(1) Data ska levereras i de filformat och med de tryckdata som vi har angett. Det är obligatoriskt att tryckmallen innehåll följs. Om avvikande filformat levereras till oss kan vi inte garantera kunden en felfri tjänst, såvida vi inte skriftligen har godkänt detta format i förväg. Kunden ansvarar för att levererad data är korrekt, även för det fall att det uppkommer fel vid dataöverföringen. .

(2) Vi omfattas inte av någon undersökningsskyldighet när det gäller leveranser av något slag från kundens sida eller från en av kunden anvisad tredje part. detta gäller överförd data. Detta gäller inte för data som uppenbart är oanvändbar eller inte läslig. Vid dataöverföringar ska kunden före överföringen använda antivirusprogram som motsvarar den vid tidpunkten gällande senaste tekniska nivån. Dataskyddet är enbart kundens ansvar. Vi har rätt att göra kopior av kundens data.

§ 6 Senare ändringar och förarbeten

(1) Om kunden, efter vårt mottagande av ordern, gör ändringar i ordern kommer detta att faktureras kunden. Det betraktas också som en ändring av ordern när man ändrar orderdata (fakturamottagare, leveransadress, leveranssätt, betalningssätt eller liknande). Det faktureras ett fast belopp på 200 SEK (inkl. moms) för varje ändring i enlighet med kundens önskemål, såvida inget annat har avtalats skriftligen.

(2) Ändringar av levererad eller överförd data och liknande förarbeten, som föranletts av kunden, faktureras separat. Kunden kan inte begära ändringar efter att kundens beställning har skickats till tryck.

(3) Vi har rätt, men är inte skyldiga, att vidta nödvändiga förarbeten gällande allt som rör kundens levererade eller överförda data utan att konsultera kunden, förutsatt att detta i vår mening är nödvändigt eller lämpligt för att följa tillverkningsfristen, samt fördelaktigt för kunden. Om kundens data inte överensstämmer med våra riktlinjer och det, av denna anledning, i samband med anpassning av tryckdata uppstår fel på den färdiga produkten, ansvarar vi inte för detta. Kunden samtycker uttryckligen till att dessa arbeten utförs på kundens risk. Sådana arbeten faktureras i enlighet med den tidsåtgång som har varit nödvändig i det aktuella fallet.

§ 7 Annullering

(1) Det går endast att annullera en order som inte har gått till tryck

(2) Enskilda orderrader i en order kan inte annulleras. Det går bara att annullera ordern i sin helhet.

(3) Annulleringen kan endast göras av kunden själv genom att kontakta oss per mail eller telefon innan ordern har börjat behandlas.

§ 8 Undersökning av varan och fel på varan

(1) Kunden ska genast efter mottagandet av varan undersöka om varan överensstämmer med avtalat skick.

(2) Eventuell reklamation ska meddelas DIGGIPRINT skriftligen senast fem vardagar efter att kunden har tagit emot varan. I annat fall anses varan vara godkänd.

(3) I händelse av eventuella fel i varan har DIGGIPRINT rätt att efter eget val åtgärda dessa, ordna omleverans eller ge kunden prisavdrag beräknat i förhållande till felet. Om avhjälpande eller omleverans är omöjligt eller onödigt betungande enligt DIGGIPRINTS bedömning, kan DIGGIPRINT välja att häva köpet och returnera kundens betalning. Kunden kan inte kräva annan påföljd för eventuella fel i varan enligt köplagen eller annan lagstiftning.

§ 9 Undantag från reklamationsrätten

(1) DIGGIPRINT levererar trycksaker i enlighet med tryckeristandarden ISO 12647-2. Vid samtliga tillverkningsförfaranden kan små avvikelser från originalet inte reklameras.

Med små avvikelser från originalet avses främst:

mindre färgvariationer mellan två eller flera order, mindre färgvariationer gentemot en tidigare order, mindre färgvariationer mellan enskilda ark inom en order, mindre variationer i kapnings- och falstoleranser (dvs. avvikelser från slutformatet), i synnerhet i tidskrifter, broschyrer, böcker med klamring eller mindre färgvariationer mellan insida och omslag i tidskrifter

Av tekniska skäl gäller detsamma för jämförelse mellan olika förlagor (t.ex. korrektur, provtryck och tryckdata, även då de tagits fram av oss) och slutprodukten.

(2) Av produktionsskäl kan vi inte ta hänsyn till papprets löpriktning. Om det som följd av detta uppstår mindre avbrott på falsarna samt variationer i produktens fasthet eller styvhet måste kunden acceptera detta, och det kan inte reklameras.

(3) Vid leverans till en eller flera adresser gäller: över- eller underleveranser upp till 5 % av de beställda varorna kan inte reklameras. Till detta räknas även makulatur, inställningsark, exemplar för inställning av vidarebearbetande maskiner och produktionsrelaterat avfall från övre och undre ark, som sorteras ut.

(4) För variationer i beskaffenheten hos det material som används är vi bara ansvariga upp till det belopp motsvarande priset för ordern ifråga.

§ 11 Tredje parts rättigheter och ansvarsfrihet

(1) Kunden garanterar att förlagorna (i synnerhet bild- och textfiler), innehåll och material som skickas till oss inte kränker tredje parts rättigheter, däribland

upphovsrätt och varumärkesrätt.

(2) Kunden friskriver härmed oss från alla anspråk från tredje part och åtar sig att ersätta oss för eventuella skador som vi drabbas av som följd av detta,

däribland innefattat eventuella juridiska kostnader (advokat- och rättegångskostnader).

§ 12 Ansvarsbegränsning

(1) I tillägg till ovan nämnda punkt 8 (3) ansvarar DIGGIPRINT inte för kundens indirekta förlust eller följdskador, såsom förlust av omsättning, vinst eller annan indirekt förlust till följd av eventuell leveransförsening, fel i vara eller liknande.

(2)DIGGIPRINT:s ansvar begränsas under alla omständigheter till det belopp som har betalats av kunden för den aktuella vara som förlusten eller skadan härrör från.

§ 13 Force majeure

(1) DIGGIPRINT ansvarar inte för leveranser som blir omöjliga eller försenade när detta beror på force majeure eller andra vid ingåendet av avtalet oförutsägbara händelser som vi inte kan påverka, bland annat driftbrott, svårigheter att anskaffa material, transportförseningar, strejk, lockout, brist på arbetskraft, energi eller råvaror med mera.

(2) Vid tillfälliga hinder förlängs leverans- och servicehinder med den frist som hindret uppgår till samt en lämplig startfas. Om det till följd av förseningen är orimligt för kunden att ta emot varan eller tjänsten kan kunden häva avtalet. Ingen av parterna har rätt att göra ersättningskrav gällande mot varandra till följd av force majeure.

§ 14 Tillämplig lag och behörig domstol

(1) För detta avtal, som ingåtts mellan oss och kunden är svensk lag tillämplig.

 

Diggiprint | Lokal leverantör av trycksaker
Logo
Reset Password

semesterstängt

Vi har semesterstängt mellan 1-31 juli.
Vi läser mailen sporadiskt och svarar i telefon även under semestern men det tar bara lite längre tid.

Ha en fin sommar!

[fluentform id="3"]

KUNDVAGN