Diggiprint | Lokal leverantör av trycksaker

Integritetspolicy

Information om dataskyddsförordningen

DIGGIPRINT Sverige

Personuppgiftsansvarig:  

Ansvarig för nedan angiven insamling och behandling av uppgifter  är

Digitalprint i  Österåker AB

Box 367, 18424  Åkersberga, Sverige

T +46 8 54066640, info@diggiprint.com

Kontakt dataskydd: info@diggiprint.com

.

 1. Information om dataskydd:

Vi lägger stor vikt vid att dataskyddsbestämmelserna följs. Nedan vill vi informera dig om insamlingen och på följande behandling av dina

personuppgifter hos oss:

 1. Frivilliga uppgifter:

I allmänhet samlar vi endast in sådana uppgifter som krävs när avtalet ingås.

Vissa uppgifter kan lämnas frivilligt. Att inte tillhandahålla dessa uppgifter har inga negativa konsekvenser. Om uppgifterna inte anges kan det dock i enskilda

fall leda till att framtida kommunikation försvåras resp. fördröjs.

 1. Behandling av uppgifter för att fullgöra avtalet:

Vi behandlar de insamlade uppgifterna enligt GDPR med syfte att fullgöra avtalet. Detta omfattar även den kundservice som är kopplad till

detta.

De uppgifter som krävs för att fullgöra avtalet sparas hos oss som ett kundkonto och kan när som helst på begäran raderas. Uppgifterna raderas inte om det

efter avtalets upphörande kvarstår öppna fordringar som måste regleras. Vid lagstadgade arkiveringsfrister arkiveras uppgifterna under dessa tidsfrister.

 1. Behandling av uppgifter för att skydda legitima intressen:

Revision och regelefterlevnad:

Webbanalys och cookies:

Vi använder s.k. webbanalysverktyg samt cookies för att få veta mer om hur å ra webbplatser används och göra dem mer användarvänliga, mäta räckvidden

och kunna göra motsvarande marknadsundersökningar.

På så sätt får vi (statistiska) nyckeltal över hur vårt erbjudande används.

Bearbetningen sker i enlighet med GDPR och för att orienterat kunna rikta vårt erbjudande, reklamprodukter och reklam till

webbplatsbesökarna och därmed kunna stärka vår position långfristigt.

 1. Behandling av personuppgifter grundad på godkännande:

Om du har godkänt separat att vi informerar dig om DIGGIPRINT produkter och tjänster via telefon eller e-post sker detta i enlighet med art. 6 avsn. 1 led a

GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande utan att den rättsliga grunden för den behandling som dittills har skett berörs. Om godkännandet

återkallas behandlar vi inte längre uppgifterna.

 1. Behandling av uppgifter för direktmarknadsföring:

Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföring, i synnerhet för att skicka marknadsföring via e-post samt i vissa fall även via post. Behandlingen av

uppgifterna sker i enlighet med art. 6 avsn. 1 led f GDPR med syfte att informera dig om nya produkter och tjänster. Alla kunder har rätt att invända mot denna

behandling. Om kunden använder sig av denna rätt upphör vi att behandla uppgifterna för direktmarknadsföringen. Om uppgifterna uteslutande sparas för

direktmarknadsföring raderas dessa efter en kunds invändning.

 1. Uppgiftsmottagare:

Vi överför dina uppgifter endast till tredje part (t.ex. till kreditinstitut för behandling av betalningar, till advokater f r att driva in utestående fordringar, till valda

tryckerier, till postbolag för att leverera dina beställningar), såvida en dataskyddsrättslig befogenhet för överföring (t.ex. enligt ovan nämnda bestämmelser) föreligger.

Vidare kan dina personuppgifter överlämnas till externa tjänsteleverantörer (t.ex. IT-tjänsteleverantörer, företag som förstör eller arkiverar uppgifterna, tryckerier)

som hanterar personuppgifterna inom ramen för orderbehandling enligt strikta anvisningar från oss.

Vi överför delvis dina personuppgifter till tjänsteleverantörer i tredje land inom ramen för orderbehandling.

DiggiPrint kommer inte att ge bort eller sälja adressuppgifter till någon annan.

 

 

 

 1. Hantering av uppgifter som inte samlades in direkt från den

berörda personen:

Förutom behandling av föregående uppgifter behandlar vi även kontaktuppgifter som vi inte har samlat in direkt från den registrerade och sparar i

förekommande fall dessa i de befintliga dataposterna.

I detta sammanhang rör det sig om följande fall: DIGGIPRINT köper vissa dataposter och sparar dessa i de egna systemen och använder dem för

reklamkontakter i överensstämmelse med gällande lagstiftning. I detta sammanhang rör det sig dock inte om personuppgifter utan enbart om företagsadresser.

Dessutom finns möjligheten att en kund som lägger en beställning hos oss anger dina adressuppgifter, om en viss beställning ska skickas till dig, resp. andra

personuppgifter som ska behandlas inom ramen för tryckningen. Vi behandlar dessa uppgifter för att genomföra beställningen. Vidare finns möjligheten att

dina uppgifter anges som fakturamottagare.

 1. Den registrerades rättigheter:

Mer om dina rättigheter som berörd person och över vårt externa dataskyddsombud hittar du i avsnitt C i den här förklaringen.

 1. Dataskyddsförordning

Tack ö r att du besöker våra webbsidor. Nedan vill vi informera dig om hur vi hanterar dina uppgifter enligt art. 13 i Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

 1. Lagring av IP-adress

Vi lagrar den IP-adress som överförs från din webbläsare uteslutande enligt den avsedda användningen i sju dagar i syfte att detektera, avgränsa och åtgärda

angrepp på våra webbsidor. Efter denna tidsperiod raderar resp. anonymiserar vi IP-adressen. Rättslig grund är art. 6 avsn. 1 led. f GDPR.

 1. Användningsuppgifter

ä r du besöker våra webbsidor sparas så kallade användningsuppgifter temporärt på vår webbserver som protokoll för statistiska ändamål i syfte att förbättra

kvaliteten påvåra webbsidor. Denna datapost består av

den sida från vilken URL:en/filen begärdes

namn på URL/fil

datum och klockslag för begäran

överförd datamängd

åtkomststatus (överförd URL/fil, URL:en/filen kunde inte hittas)

beskrivning av använd typ av webbläsare

begärande dators IP-adress

 1.  Överföring av uppgifter till tredje part

Vi överför dina uppgifter inom ramen för behandling av en order enligt art. 28 GDPR till tjänsteleverantörer som hjälper oss med driften av våra webbsidor och

de processer som är kopplade till detta. Våra tjänsteleverantörer är bundna till våra strikta anvisningar därmed enligt avtal. Vi använder följande

tjänsteleverantörer: t.ex. hostingföretag, webbanalysföretag, förmedlare av nyhetsbrev etc.

Överföring av uppgifter till tredje land

Vi överför delvis dina personuppgifter till tjänsteleverantörer i tredje land inom ramen för behandling av en order.

När det gäller Google Analytics (USA) följer en rimlig nivå av dataskydd ur motsvarande deltagande i Privacy Shield-överenskommelsen (art. 45 avsn. 1

GDPR).

 1. Cookies

Vi använder cookies på våra webbsidor. Cookies är små textfiler som kan sparas på och avläsas från din enhet. Man skiljer mellan sessionscookies, som

raderas igen när du stänger webbläsaren, och permanenta cookies som sparas även efter att en enskild session har avslutats. Cookies kan innehålla uppgifter

som gör det möjligt att känna igen den enhet som används igen. I vissa fall innehåller cookies dock enbart information rörande vissa inställningar som inte kan

hänföras till en viss individ.

På våra webbsidor används sessionscookies och permanenta cookies. Behandlingen sker i enlighet med art. 6 avsn. 1 led f GDPR och med syfte att optimera

resp. möjliggöra användarupplevelsen och anpassa visningen av våra webbsidor.

I inställningarna kan du ställa in om du vill att webbläsaren informerar dig när cookies placeras. Det gör användningen av cookies transparent för dig.

Dessutom kan du när som helst radera cookies via motsvarande webbläsarinställning och förhindra att nya cookies placeras. Tänk på att våra webbsidoråd eventuellt inte visas optimalt och att vissa funktioner av tekniska skäl inte längre är tillgängliga.

 1. Spårningsverktyg

Google Analytics

För behovsanpassad utformning av vår webbplats skapar vi pseudonyma användningsprofiler med hjälp av Google Analytics Universal. Google Analytics

Universal använder cookies som sparas på din enhet och kan avläsas av oss. På detta sätt kan vi känna igen återkommande besökare och räkna dem som

sådana. Behandlingen av uppgifterna sker i enlighet med art. 6 avsn. 1 led f GDPR i syfte att fastställa hur ofta våra webbsidor öppnas av olika användare.

Den information som skapas av cookien om din användning av denna webbplats överförs i normalfallet till en server i USA tillhörande Google och sparas där.

Google Tag Manager

Google Analytics (Universal) implementeras av oss via verktyget ”Google Tag Manager”. Google Tag Manager är en produkt som tillhör Google och med vilken

vi kan administrera webbplatstaggar via ett gränssnitt. Tag Manager är en cookiefri dom n som inte samlar in n gra personuppgifter. Verktyget aktiverar även

andra taggar som i sin tur eventuellt samlar in uppgifter. Google Tag Manager har inte åtkomst till dessa uppgifter. Om en avaktivering har gjorts på domän- eller

cookienivå  består denna för alla spårningstaggar som implementeras med Google Tag Manager.

 

 1. Beskrivning av säkerhetsåtgärderna:

Datasäkerhet

Genom tekniska och organisatoriska åtgärder ser vi till att så omfattande som möjligt skydda dina personuppgifter mot oönskad åtkomst. Från vår sida

använder vi en krypteringsmetod. Dina uppgifter överförs från din dator till vår server och omvänt via internet med hjälp av TLS-kryptering. Du kan se detta

genom att hänglås-ikonen i din webbläsares statusrad är låst och genom att adressraden börjar med https://.

 1. Nyhetsbrev:

På vår hemsida erbjuder vi dig möjlighet att beställa vårt nyhetsbrev. Om du har gett oss ditt samtycke separat att vi informerar dig om DiggiPrints produkter

och tjänster via e-post, sker en motsvarande bearbetning i enlighet med art. 6 avsn. 1 led a GDPR. Denna tjänst riktar sig uteslutande till användare som har

fyllt 18 år. I vårt nyhetsbrev använder vi Google Analytics (jfr. punkt 5).

Dessutom använder vi länkspårning och verktyg för att kontrollera om meddelandet har öppnats och lästs. Då ser vi dels genom en osynlig gif-bild om en

berörd person har öppnat vårt nyhetsbrev. Dessutom kan vi fastställa om mottagarna av nyhetsbrevet klickar på några länkar i nyhetsbrevet. För detta överförs

kundens UserID, de länkar man har klickat på samt nyhetsbrevet ID krypterat.

Detta är dock endast tillåtet med ditt godkännande. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande utan att den rättsliga grunden för den

behandling som dittills har skett berörs. Om godkännandet återkallas behandlar vi inte längre uppgifterna.

Vill du inte längre ha vårt nyhetsbrev kan du när som helst avbeställa det, t.ex. per e-post till info@diggiprint.com eller via länken för att avbeställa nyhetsbrevet,

vilket finns i varje e-post med nyhetsbrev.

 1. Kundkonto:

Om du vill beställa från oss måste du först registrera dig. Vi samlar in följande uppgifter: E-postadress, lösenord, namn, adress och telefonnummer i

enlighet med art. 6 avsn. 1 led b GDPR. Uppgifter som du överför till oss inom ramen för registreringen resp. dina förfrågningar till oss använder vi för att

fullgöra vårt avtal. Detta omfattar även den kundservice som är kopplad till detta. Uppgifterna kan när som helst raderas på begäran. Uppgifterna raderas inte

om det efter avtalets upphörande kvarstår öppna fordringar som måste regleras. Vid lagstadgade arkiveringsfrister arkiveras uppgifterna under dessa

tidsfrister.

 1. Webbutik:

Vi sparar och använder dina personuppgifter vilka du överföör till oss inom ramen för en beställning enligt art. 6 avsn. 1 led b GDPR uteslutande för att hantera

dina beställningar. Vi använder din e-postadress för att informera dig om din beställningsstatus.

 1. Betalningssätt via vår tjänsteleverantör Klarna

Följande betalningssätt hanterar vi via vår tjänsteleverantör Klarna:

Betalning via kreditkort

För att hantera din betalning överförs följande uppgifter:

Ordernummer

Uppgifter om beställningen

Valt betalningssätt

Beställarens efternamn och förnamn

Fakturaadress

Leveransadress

Klarna överför endast informationen till DIGGIPRINT huruvida valt betalningssätt har accepterats eller inte.

 

 1. Dina rättigheter som berörd person/kontakt dataskyddsombud:

 

När dina personuppgifter behandlas beviljar dig GDPR som berörd person vissa rättigheter:

 1. Den registrerades rätt till tillgång (art. 15 GDPR):

Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna och den detaljerade

informationen i art. 15 GDPR.

 1. Rätt till rättelse och radering (art. 16 och 17 GDPR):

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade och ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Du har dessutom rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade om något av den detaljerade informationen i art. 17 GDPR gäller, t.ex. om

uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in.

 1. Rätt till begränsning av behandling (art. 18 GDPR):

Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av de alternativ som anges i art. 18 GDPR  r tillämpliga, t.ex. om du har invänt mot att uppgifternas

behandlas, under tiden som personuppgifterna kontrolleras.

 1. Rätt till dataportabilität (art. 20 GDPR):

I vissa fall, enskilt angivna i art. 20 GDPR, har du rätt att få ut de personuppgifter som avser dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt

att kräva att dessa uppgifter överförs till en tredje part.

 1. Rätt att göra invändningar (art. 21 GDPR):

Om uppgifterna samlas in i enlighet med art. 6 avsn. 1 led f (behandling av uppgifter för att värna berättigade intressen) har du rätt, att av skäl som föreligger

av den specifika situationen, när som helst invända mot behandlingen. Vi behandlar då inte längre dina personuppgifter, såvida inte påvisade tvingande

berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den berörda personens intressen, rättigheter och friheter föreligger, eller om det sker för fastställande,

utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

 1. Hänvisning till rätten att invända mot direktmarknadsföring:

Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföring. Du har rätt att invända mot denna behandling. Om du använder dig av denna rätt upphör vi att behandla

uppgifterna för direktmarknadsföring.

Vänd dig med dina önskemål i detta avseende (1.-6.) till: info@diggiprint.com

 

Diggiprint | Lokal leverantör av trycksaker
Logo
Reset Password
[fluentform id="3"]

KUNDVAGN